แก้ว

อินทนิลนำ้

เพลินพิศพรรณพฤกษา… ศิลปากร

ฐานข้อมูลพรรณไม้ออนไลน์ “เพลินพิศพรรณพฤกษา… ศิลปากร” นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งความรู้ในมิติต่างๆ ทั้งด้านพฤกษศาสตร์ นิเวศวิทยา รวมถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เภสัชศาสตร์และภูมิสถาปัตย์จากพรรณไม้ชนิดต่างๆ ใน ที่เจริญอยู่ในพื้นที่สีเขียวของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ฐานข้อมูลดังกล่าวนี้จะมีการพัฒนาปรับปรุงอยู่อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้ข้อมูลของพรรณไม้ในวิทยาเขตมีความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้ต่างๆ